انگار كسي نمي خواد تعبيرم كند! من خواب هايم، خاطره هايم، روز هايم حتي تمام شب هايم كه با بي قراري گذشت را مي فروشم! اصلاً اگر كسي مي خواهد مي توانم تمام نمي توانم هايم را پيش كشش كنم، بي هيچ تاملي…

من تنها آرزويم، تن ها همه بود  و تن ها همه هيچ!

 انگار تعمدي است اين همه هيچ!

كسي صدايم را مي شنود…. 

Advertisements