يك سال قبل كسي برايم شارژ تلفن همراه فرستاد-نه با شماره شخصي! خريد اينترنتي كرده و به شماره ي من ارسال شده بود-، صبر كردم تا پيگير شود اما خبري نشد و من از آن سود بردم! چند روز قبل -نه مصادف با همان روز سال گذشته- باز هم از همان سايت برايم شارژ آمد، اين بار صبر نكردم و خيلي زود از آن سود بردم و ديگر يادم رفت حتي اين اتفاق را به كسي بگويم، آخر آن وقت كه براي بار اول اتفاق افتاده بود به خيلي از دوستانم گفتم و كلي هم خنديدم.
از خاطرم رفته بود تا همين چند دقيقه پيش كه ميلم را نگاه مي كردم؛ گزارش خريد از سايت داشتم! كسي به نام من، با شماره ي من، با ميل من خريد كرده!؟ و برايم شارژ فرستاده؟! براي چه و چرا؟!
راستش قبل از اينكه اينجا بنويسم به محمد مسج دادم و موضوع را برايش گفتم، اما تا وقتي بيآيد و در فيس بوك مسجش را بخواند طول مي كشد، اين جور مواقع روي نظراتش خيلي حساب مي شود باز كرد…
مي دانم آشناست، هر كسي هست ايميل من را مي داند و شماره ام را! اصلاً خودمانيم ديگر او حتي مي داند كه من حوصله خريدن هر چه را داشه باشم حوصله ي خريدن شارژ را ندارم!
من خيلي كنجكاو شده ام؛ اما مي ترسم!

Advertisements