چند لحظه ای، شاید کمتر از چند ثانیه، به چشمان هم دزدکی خیره شدیم -برای این می گویم دزدکی زیرا وقتی نگاهم را از نگاهش دزدیم او به من چشم دوخته بود- و ساده تر از آنچه که فکرش را بکنید از کنار هم گدشتیم…
مدت ها بود که ندیده بودمش، از وقتی که مدرسه ی ابتدائی مان تمام شد، دیگر خبری از او نداشتم. یادم می آید او را با نمره ی 19.5 اش در امتحان ریاضی شناختم و اسمش ملکه ی ذهنم شد-همیشه این نوع به خاطر سپردن را به پای نیمه ی پر لیوان حسودیم گذاشته ام، این را خیلی خوب یادم است که من آن امتحان را 18.5 شده بودم و او تنها کسی بود که در کلاس از من بیشتر شده بود و معلم مان آقای جعفری نژاد روی برگه اش نوشته بود با نیم نمره ارفاق 20- باورم نمی شد که او از من نمره ی بالاتری گرفته است آخر اصلاً به چهره و حرکاتش نمی خورد، او ته کلاس می نشست با بچه ها ی که ردی -ما به آن ها می گفتیم دو ساله- بودند هم صحبت می شد ولی همیشه نمره های خوب می گرفت! بعدها و تا پایان دوره ی ابتدائی به لطف تیم فوتبال مدرسه یمان دوستان خوبی برای هم شدیم و بعد از آن من خبری از او نداشتم.
برخلاف بیشتر روزها که تعداد گام هایم را می شمارم تا به خانه برسم، آن روز خیلی عجله داشتم و درست بعد از پیاده شدن از تاکسی تمام تلاشم این بود که بدون هیچ فوت وقتی به خانه برسم، اما درست وقتی عرض خیابان را گذشتم او را دیدم و از کنارش ساده تر از آن چه که فکرش را بکنید گذشتم و او نیز هم! شاید دو یا سه قدم بیشتر برنداشته بودم که برگشتم و دیدم او دارد به سمتم می آید! دست مردانه ای دادیم او دستش قوت داشت و تمام حسش را در این همه سال که گذشته بود را یک باره به من منتقل کرد! درس نخوانده بود و این را دستان کارگری و چهره ی آفتاب سوخته اش، فرباد می زد. تقریباً همان چهره ی کودکی اش را داشت و فقط کمی ریش و سبیل به آن اضافه شده بود. خیلی مختصر و تلگرافی چند جمله ای با هم صحبت کردیم اما تا به خودم آمدم دیدم با عجله دارد می رود و چند متری از من فاصله گرفته است.
وقتی به خانه رسیدم و آلبوم عکس هایم را نگاه کردم، دیدم هیچ عکسی از او ندارم تمام آن چه را که از او در طول راه رسیدن به خانه به یاد آورده بودم از همان نمره ی ریاضی اش و حسودی من بوده!
راستش هر وقت یاد آن روزهایم می افتم خیلی غصه ام می شود، آخر از آن مدرسه و بچه های کلاسمان فقط عکس هایمان مانده و خودهای بی قرار و عمیق کودکیمان دیگر نیستند…

Advertisements