– می توانم از شما سوالی بی جا بکنم؟

– البته؛به شرط اینکه سنم را نپرسی!

– این مرض را دارم که حرفه ی مردم را از اشیاء درون خانه یشان حدس بزنم، ولی در اینجا موفق نمی شوم! شغل شما چیست؟

– پسر جان، من فاحشه ام. یعنی دیگر از قیافه ام پیدا نیست؟

– متاسفم!

-این من هستم که باید متاسف باشم…

اتومبیل مشکی(ماریادوش)؛ گابریل گارسیا مارکز

Advertisements