————————————————————————————

پي نوشت:

1. اون دختره!! من ميدونم كه بهت مي گم اما مي دونم كه…سرد مي شوم!

2. جاگذاشتم خودم را كنار تخت يك نفره سبز!

3. فيلمنامه ام بزودي فيلم مي شود و من آن قدرسردم كه هيچ حاليم نيست…هيچ!همين چند ساعت پيش دانستم!

4. از اين راه رو يك نفر رد شده؛ كه عطرش همونه كه تو ميزني…

Advertisements