1.آدم نبايد بلوف جنمي رو كه نداره بزنه؛ مثه اينكه آدم نبايد به خاطر نمره به استادش دروغ بگه  😦
2.دوست دارم بدونم هنوزم اگه شبا تو جاده كاج -چوكا- با محمد قدم بزنيم، چراغا خاموش روشن ميشن 🙂
3. صلاح نيست كشش دهم اين پست را….اما كاملش مي كنم همين روزها!

Advertisements