————————————————————————–

پي نوشت:

1. تو اين قدر كه زندگي رو بازخواست مي كني خودت رو بازخواست مي كني؟(مرهم-عليرض‍ا داودنژاد)

2.زماني دلم دو تا صندلي لهستاني مي خواست اما حالا به يه چاي گرم راضي ام!

3. اين روزها موسقي فيلم گوش ميدهم! پدر مي آيد كمي مكث مي كند و ميگويد:

-اينا چيه گوش ميدي؟

-موسيقي فيلمه!گير دادم بهشون يكي دو روزيه! حالمو خوب ميكنه، يه قسمت هايي از فيلما يادم ميآد، خوشم ميشه!

-خوشت ميشه؟ خوبه… ميرود!

Advertisements