آن قدر نبوده اي

كه

حيف مي شود خاطرات با تو بودن را منتشر كنم!

———————————————————

پي نوشت:
1 . وقتي دو تا شكارچي دنبال يه صيد ميرن، سرآخر همديگه رو ميكشن!(به خاطر چند دلار بيشتر-سرجيو لءونه)

2. هميشه دليلي واسه غمگين بود وجود داره!!! و به قول قيصر: هنوزم كه هنوز است درد دامنه دارد!

3. هاي تو…با تو ام! تا كجا رفته اي؟

Advertisements