گاهي وقت ها بايد خودت را فرياد بزني
مثل بغض حسرت يك فاحشه
آن قدر وسيع، آرام و بنفش
كه تمام ديوانگان دنيا
هيچ

شوند!

——————————————–

1. براي شاهين نجفي و سيد مهدي موسوي؛ يكي مي سازد و يكي مي نوازد!

2. آلبوم (هيچ هيچ هيچ) 29 فوريه منتشر خواهد شد.

Advertisements