دلت را بيآور بيرون
فشارش بده

محكم!
آن قدر محكم كه آه از نهادت بلند شود و ديوار صوتي را بشكند
زيادي هايش از لاي انگشتانت مي زند بيرون!

سبك مي شوي…

—————————————–
1. اين متن كامنتم در اعتراف هاي عريان بود كه ترجيح دادم اينجا بگويم!

Advertisements