آخرين فرصت را غنيمت بدانيم

دستانمان را به هم داده
از آتش بگذريم

آنها كه سوختند همه تنها بوده اند!

Advertisements