بهار كه هيچ
بي تو خدا هم بيآيد چيزي كم است
از تمام هفت سين ها

Advertisements