سه شنبه خدا كوه را آفريد

و تو

بي رحمانه امدن را؛
چه برابريه سهمگين ي است، آمدنت!

Advertisements