حجم نبودن هايت را ببخش

در جاي خالي نگاهت
حرفي بگذار و

بگذر!

Advertisements