و تو همان جائي هستي
كه من روزي خدا را آفريدم!

هزاران سال قبل هم خدا آفريده شد درست همان جائي كه تو ايستاده اي يا چند قدم اين طرف يا آن طرف؛

هزاران سال بعد نيز…

Advertisements