مادر مي گويد: وقتي اين آهنگ رو اولين بار تو راديو شنيدم كلي گريه كردم!

پدر زير چشمي نگاهش مي كند و خواهرم و من نمي دانيم چه بايد بگويم؛ مثل پدر، كه شايد به بهانه ي رانندگي هيچ نگفت!…

آدم خيلي بايد دل تنگ باشد كه گريه كند آن هم با يك آهنگ و بعدش هم بيآيد بگويد-آخر بعضي از آهنگ ها، بعضي صدا ها، بعضي شعر ها آدم را مي برند به روزهائي به يادهائي كه ديگر نيستند و انگار يك عده جمع شده اند و زندگيت را خلاصه كرده اند در چند دقيقه -…

مادر خوبم من هيچ وقت نمي توانم در كلمات خلاصه ات كنم هيچ وقت…


Advertisements