ما يكديگر را مرور خواهيم كرد چه بخواهي و بخواهم؛ چه نخواهي و نخواهم! يك آيينه، يك عابر، يك لبخند، يك رگبار بهاري روزي ما را به هم خواهد رساند و پيوندمان مبارك مي شود آن وقت-دور از چشم دنيا- و تلخ مي شود دلمان و خشك مي شود دهانمان! شايد پشت چراغ قرمز باشيم يا چه مي دانم لم داده باشيم روي كاناپه  و با صدائي از خواب بيدار شويم كه صدايمان مي زند: مامان، مامان…. بابا، بابا و …

————————————————-

1.حجم نبودن بعضي آدم ها خيلي عجيب است! ابتدا آن قدر هم كه مي نمايد سنگين نيست اما هرچه كه مي گذرد سنگين و سخت تر مي شود…

Advertisements