من؛
روزي خدا را به محكمه خواهم كشيد !

آن وقت روبه رويش مي نشينم و آن قدر نزديكش خواهم شد تا صداي نفس هايش آغوش تو را به خاطرم آورد و چشم در چشم بازخواستش خواهم كرد!

-نه براي نداشتن ها و نخواستن ها و نتوانستن ها…

و حتي براي تو نيز هم-

تنها و تن ها براي نگاه هاي مادرم.

Advertisements