باران كه مي آيد سيلي مي شود در دل آدم ها…

اصلن پائيز جور ديگري زندگي را مي چرخاند و خيال را مي گذارد دَم دست و حقيقت را مي چيند. خيلي وقت هست كه آمده اما نه سيلي دارم نه قطره باراني، هرچند اين نداشته ها ذره ذره آبم مي كند اما خوشحالم خيالت اينجا هم چنان مي تازد و من روياي با تو بودن را مزمزه مي كنم!

اينكه چقدر دوست داشتم تو باشي و باران ببارد و چتر نداشته باشي و تاكسي نباشد و منتظر بماني و سردت بشود و انگشتانت يخ شوند و در پالتوي مشكي ات قايم شان كني و بپرسمت سردت است؟ و عشوه بيائي و ناز كني و بگويي نه! و من هي پاپيچت شوم و تو هي چشم غره بروي و اخم كني و از رو نروم و پاي چپت را به زمين بكوبي و بگوئي: بيا اين دستم، كبود شده نصفش به خاطر پرسيدن تواه … ديونم كردي!

اينكه چقدر دوست داشتم تو باشي و كلاس درس تشكيل شود و استاد درس بدهد و  تو بيآئي و آن انتها بنشيني و بنشينم و ((بر باد رفته)) بخوانم و حواسم به تو و آمدنت نباشد و اس ام اس دهي: تموم نشد كتابت! بدم مياد از اسم اين كتاب… و بعد من نگاهت كنم و لبخند بزنم و خُرد شوم و تو باز اس ام اس دهي: از نگاهت مي ترسم گاهي وقتا ها! ترسناك مي شي … و من بگويمت آن فلاني كه پشتت نشسته دارد اس ام اس هايت را نگاه مي كند… و مي خواند و حفظ مي كند و پخش مي كند و كلاغ مي شود و …

اينكه چقدر دوست داشتم تو باشي و دعوايت بگيرد و غُر بزني و لَج كني و ايراد بگيري و حرف گوش نكني و مرغت يك پا داشته باشد و نفست به شماره بيفتد و دست هايت را تكان دهي و بالا بيآوري و عصباني باشي و يكباره سكوت كني و بعد بايستي و من بگويمت نفس عميق بكش و… ببخشيد داد زدم، دست خودم نبود، درد گرفت! لبخند بزنم و …

چهل كلاغ مي شود و مدتي مي گذرد و فاجعه رقم مي خورد و پائيز شروع مي شود و تمام نمي شود و تمام…

—————————————————————

پي نوشت:

1. جمله ي اول از اين بابت است كه: خيلي ها در فيس بوك يا توئيتر و يا همين بلاگستان هواي دو نفره يشان آرزو مي شود!(نمي دانم شايد ژست روشنفكري دارد اينكه بگوئي هوا دو نفره است).

2. تمامي تلاشم را مي كنم تا ادامه ي داستان پست قبلي را تا اواخر اين هفته به دست دوستانم برسانم.

Advertisements