ايستاده اي و لبخند مي زني…

خدا نكند آدم در زندگي كسي يا چيزي را كم داشته باشد، يا داشته باشد از همان ابتدا و بعد كم بيآوردش و به نبودنش برسد؛ آن وقت هر كاري را آغاز كند به سرانجام نمي رسد! آدم اين گونه وقت ها مي رود رو به روي آيينه مي ايستد، به خودش اميد و روحيه مي دهد كه مي تواند، مي شود و اين گونه صحبت ها هر چند يك گوشه ي دلش همچنان نگران است و هيچ وقت قرص نمي شود؛ باز مي گردد و شروع مي كند اما  نمي شود! بعد از اين نشدن؛ مصدر تمام افعال نهِ جهان مي آيند به سراغ آدم و هر كاري مي كند…سخت مي شود زندگي را جمع كرد و آدم به خودش بدهكار مي شود درست مثل من!

شايد اگر بودي اتفاق عجيب و غريبي رخ نمي داد،اما همين كه بوده باشي…! بوده باشي ديگر من به خودم نبودن هايت را بدهكار نبودم كه حالا بغض شده و در گلويم مانده است و تكان نمي خورد! همه جا همراهم است اين بغض؛ مي توانم با آن پياده روي كنم، ورزش كنم، بنويسم، عصر يك روز تابستاني به سينما بروم و ميان هياهوي دو نفرها فيلم ببينم و خيلي از اين كارها اما گاهي وقت ها به يكباره مي آيد و تمامم را زخم مي كند مثلاً همين چند روز پيش كه چاي مي خورم، خودش را پَرت كرد داخل فنجان! و چاي عطر تو گرفت هر قطره اش و بعد ديگر صبح طلوع نكرد، و نبودنت طولاني ترين شب جهان شد!

امشب غمگينم بانــــو و درد ميكشم! اما مي خندم به اين كه چرا نيستي؟ مي خندم به اينكه هر چند وقت يك بار ساعت ها خيره به عكست مي نشينم و چاي مي نوشم اما بعدش با خودم مي گويم كه عكست همان كه آن دور گوشه ي سمت راستش ايستاده اي و لبخند ميزني ما بين هزاران عكس خود به خود آمده است رو به رويم ايستاده و لبخند مي زند، مي خندم به اين كه اين آوار ها از توست بر من، مي خندم به خوب بودنت به …
بانـــو… درد مي كنــد! بانـــو درد دارم! بانـــو درد به استخوانم رسيده و تنــــم به داغي بوسه هات محتاج است! بانــــو درد مي كند تنـــم، بوسه است داغ است… بر دلم!

اينجا تنها يك عكس از تو هست كه  گاهي وقت ها آن هم به صورت اتفاقي به چشمانم مي خورد؛ تو در آن ايستاده اي و لبخندي ميزني و ثبت مي شود اين لحظه، فقط همين! و من روزهاي قبل و بعدش را به خاطر دارم، يك به يك لحظه هايش را… تو كجائي بانو!

——————————————————————

1.  شماره 15 و 16 وزين نامه را بخوانيد و اگر مطلبي داريد به ايميل وزين نامه بدهيد تا با افتخار از همكاريتان منتشر گردد.

559839_435286739893156_66598379_n

Advertisements